Disclaimer

Disclaimer van KamersLeeuwarden

KamersLeeuwarden is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersLeeuwarden, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersLeeuwarden zijn verbonden. KamersLeeuwarden is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersLeeuwarden beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersLeeuwarden is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersLeeuwarden worden aangeboden. KamersLeeuwarden garandeert niet dat de op KamersLeeuwarden aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersLeeuwarden garandeert ook niet dat de op KamersLeeuwarden aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersLeeuwarden garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersLeeuwarden hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersLeeuwarden is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersLeeuwarden. U vrijwaart KamersLeeuwarden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersLeeuwarden.